Werkwijze

Het Ministerie van Economie, Landbouw & Innovatie (voormalig Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) adviseert voor de uitvoering van een ecologisch onderzoek om een ter zake kundig persoon bij de planning en uitvoering van uw werkzaamheden te betrekken (Ministerie van LNV, 2010). Onder een deskundig persoon verstaat het ministerie:

… iemand die voor de relevante situatie en soorten aantoonbare ervaring en kennis heeft op het gebied van soortspecifieke ecologie. De deskundige voldoet aan één of meer van deze eisen. Hij/zij is:

  • Hbo of universitair opgeleid met als zwaartepunt (Nederlandse) ecologie.
  • Werkzaam als ecoloog voor een ecologisch adviesbureau. Bijvoorbeeld een bureau dat is aangesloten bij het Netwerk Groene Bureaus.
  • Aantoonbaar actief op het gebied van de soortenmonitoring.
  • Aantoonbaar actief op het gebied van de soortenbescherming en aangesloten bij en werkzaam voor de daarvoor in Nederland bestaande organisaties. Bijvoorbeeld de Zoogdiervereniging, RAVON, Stichting Das en Boom, Vogelbescherming Nederland, Vlinderstichting, Natuurhistorisch Genootschap, KNNV, NJN, IVN, EIS Nederland, FLORON, SOVON, STONE, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, De Landschappen en Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied.

Elzerman Ecologisch Advies is meer dan 15 jaar actief op het gebied van soortenmonitoring. In eerste instantie was dit voornamelijk gericht op vogels en dagvlinders, later zijn daar ook andere soortgroepen bij gekomen. Deze inventarisaties zijn altijd uitgevoerd ten behoeve van de landelijke organisaties, zoals Sovon, De Vlinderstichting en De Landschappen. Hieruit is het ecologisch adviesbureau Elzerman Ecologisch Advies ontstaan.

Voorts werkt Elzerman Ecologisch Advies volgens de landelijk geldende richtlijnen voor veldonderzoek. Elke soortgroep kent haar eigen voorschriften en wijze van onderzoek. Bij ieder project worden de landelijke standaarden gehanteerd op praktische wijze toegepast. Het gebiedsgebruik van vleermuizen wordt bijvoorbeeld in kaart gebracht door te werken volgens het Vleermuisprotocol (NGB, VZZ & GaN, 2012). Broedvogels worden geïnventariseerd op basis van de ‘Handleiding SOVON Broedvogelonderzoek’ (Van Dijk & Boele, 2011). Bij onderzoek naar vissen wordt over het algemeen gebruik gemaakt van een RAVON-schepnet. Waar nodig kunnen andere technieken worden toegepast. Zo wordt bij iedere soortgroep de meest geschikte inventarisatiemethodiek gehanteerd. Bij onderzoek naar specifieke soorten worden de door het ministerie ontwikkelde ‘Soortenstandaards’ in acht genomen (Dienst Regelingen, 2011-2012).

Logo Basis VCA

 

Elzerman Ecologisch Advies is in het bezit van een VCA certificaat.

 

 

Deze website is ontworpen door: Apert Kreatieve Produkties
Deze website is hosted by: Greenhost – Duurzame webhosting

De CO2-uitstoot door zakelijke kilometers worden gecompenseerd bij: GreenSeat
Online informatie wordt opgezocht via: Ecosia – de zoekmachine die bomen plant