Projecten

Hieronder treft u een selectie van projecten die de afgelopen tijd door Elzerman Ecologisch Advies zijn uitgevoerd.

Akkervogels Hoeksche Waard

Opdrachtgever: Stichting Rietgors/LTO Noord, jaar: 2012-2014

In het kader van een reeks projecten om de biodiversiteit in het agrarisch gebied van de Hoeksche Waard (Zuid-Holland) te stimuleren is een pilot voor akkervogels opgezet. Op diverse percelen zijn speciale akkerranden aangelegd om voedsel, nestgelegenheid en beschutting te bieden. De pilot is met name gericht op de overwinterende vogels, zodat ze met een betere conditie de winter door komen. Hierdoor kunnen meer vogels in het broedseizoen investeren. Hopelijk leidt dit tot een stijgend aantal broedparen. Elzerman Ecologisch Advies monitoort het project en onderzoekt het gebruik van de akkerranden door overwinterende en broedende akkervogels.

Oeverherstel Munnikendevel

Opdrachtgever: Natuur- & Recreatieschap IJsselmonde, jaar: 2011-2013

Vanwege het mogelijke voorkomen van beschermde soorten moesten de werkzaamheden aan de Munnikendevel te Zwijndrecht uitgevoerd worden aan de hand van een Ecologisch Werkprotocol. De uitvoering is verdeeld over drie winterperiodes. Het werkprotocol is vooraf besproken met de aannemer en tijdens de werkzaamheden is toezicht gehouden op de juiste uitvoering. Dankzij de open communicatie tussen de betrokken partijen is het project zonder problemen tijdig uitgevoerd en is de verstoring tot een minimum beperkt gebleven.

Ecologisch onderzoek voor het bestemmingsplan

Opdrachtgever: Gemeente Spijkenisse, jaar: 2012

Als onderdeel van de vernieuwing van een bestemmingsplan heeft de gemeente Spijkenisse de beschermde flora en fauna laten onderzoeken. Elzerman Ecologisch Advies heeft het plangebied onderzocht op de verschillende soorten, die beschermd worden door de Flora- en faunawet. Met name de ontheffingsplichtige soorten zijn in kaart gebracht. Indien ruimtelijke ontwikkeling gaat plaatsvinden is op deze wijze op voorhand bekend met welke soorten rekening gehouden moet worden. De combinatie van de actualisatie van een bestemmingsplan en een onderzoek naar beschermde flora en fauna maakt een efficiënte uitvoering van werkzaamheden in de toekomst mogelijk.

Quickscan als aanvulling op bodemonderzoek

Opdrachtgever: Inventerra bv, jaar: 2012

Bij de sloop van gebouwen en nieuwbouwprojecten moeten vaak diverse onderzoeken uitgevoerd worden. Naast een onderzoek in het kader van de Flora- en faunawet hebben deze bijvoorbeeld betrekking op de archeologie, het grondwater of de bodem. In 2012 heeft Elzerman Ecologisch Advies samen met Milieukundig Adviesbureau Inventerra een pakket aangeboden van bodem- en ecologisch onderzoek. Door de combinatie van deze disciplines had de klant één aanspreekpunt voor beide typen onderzoek. Het traject voor de Omgevingsvergunning (Wabo) kon hierdoor efficiënt worden afgelegd.

Vissen in stad en park

Opdrachtgever: Gemeente Rotterdam, jaar: 2011

Om een beter beeld te krijgen van het voorkomen van zoetwatervissen is Elzerman Ecologisch Advies gevraagd een inventarisatie uit te voeren. Diverse soorten vissen vallen onder Tabel 2 en 3 van de Flora- en faunawet. In diverse gebieden is een steekproef uitgevoerd om het voorkomen van deze soorten te bepalen. De opgedane kennis wordt ingezet om het beheer en onderhoud beter af te stemmen deze beschermde soorten.

Ecologische monitoring Havengebied

Opdrachtgever: Bureau Stadsnatuur Rotterdam, jaar: 2011

De ecologische waarde van diverse leidingstroken en wegbermen in de Rotterdamse haven wordt jaarlijks gemeten. O.a. dagvlinders en sprinkhanen worden gebruikt als graadmeter van deze waarde. Op basis van een aantal plots wordt de aantalontwikkeling gemonitoord. Deze trends kunnen aanleiding vormen voor het aanpassen van het bermbeheer. Elzerman Ecologisch Advies heeft, net zoals in 2010, een bijdrage geleverd door diverse tellingen uit te voeren.

Broedvogelinventarisatie Schiedam

Opdrachtgever: Gemeente Schiedam, jaar: 2011

In het kader van projectontwikkeling bij een recreatiepark in Schiedam zijn in dit gebied alle broedvogels in kaart gebracht. Volgens de richtlijnen van de landelijke methode van SOVON is het gebied tijdens het voorjaar onderzocht. Het onderzoeksgebied bleek onderdak te bieden aan een verscheidenheid aan park- en struweelvogels. De resultaten van het onderzoek gaven aanleiding tot het starten van een ontheffingsprocedure.

Broedende roofvogels Rotterdam

Opdrachtgever: Bureau Stadsnatuur Rotterdam, jaar: 2010

Diverse soorten roofvogels zijn jaarrond beschermd. Het inventariseren van vaste rust- en verblijfplaatsen van roofvogels vormt een tijdrovende klus. Elzerman Ecologisch Advies heeft in 2010 alle roofvogels binnen de gehele stedelijke omgeving van Rotterdam in kaart gebracht. Het vormde een uniek project dat nog niet eerder was uitgevoerd. Dankzij een effectieve werkwijze en grote gebiedskennis was het mogelijk om een gedetailleerd overzicht te kunnen geven. De informatie in het eindrapport vormt de komende jaren een belangrijk uitgangspunt voor de bescherming van de roofvogels binnen de gemeente.

Flora en fauna quick scans

Opdrachtgever: Diverse gemeenten, jaar: 2010

In 2010 zijn diverse quick scans uitgevoerd binnen de bebouwde kom. Veel van deze verkennende onderzoeken hadden betrekking op het vaststellen van de aanwezigheid van vleermuizen, broedvogels of beschermde planten. In sommige gevallen was een vervolgonderzoek nodig. Door de flexibele opstelling van Elzerman Ecologisch Advies was het mogelijk om snel in te spelen op de vraag. Hierdoor verliep het gehele proces gesmeerd.

Knobbelzwanen langs de A15

Opdrachtgever: Rijkswaterstaat, jaar: 2010

Knobbelzwanen die laag over de weg vliegen of een familie met kuikens die de snelweg over wil steken. Het zijn gevaarlijke verkeerssituaties die voorkomen kunnen worden. Tijdens dit onderzoek is in samenwerking met de opdrachtgever gekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden. Op basis van de lokale situatie is een passend advies geleverd voor ieder knelpunt.