Omgevingsvergunning

VINEX-locatie CarnisselandeBij ingrepen die van invloed zijn op de ‘fysieke leefomgeving’ dient een omgevingsvergunning aangevraagd te worden. De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft ervoor gezorgd dat verschillende vergunningen en ontheffingen zijn samengevoegd tot één aanvraagprocedure. Daaronder vallen ook een ontheffing voor de Flora- en faunawet en een vergunning Natuurbeschermingswet 1998.

De gemeente vormt het loket waar een omgevingsvergunning aangevraagd wordt. Zij beoordelen of de aanvraag volledig is en welke vervolgstappen ondernomen moeten worden. Elzerman Ecologisch Advies kan zowel de aanvragende partij als de gemeente ondersteunen in dit proces.

• Gemeente

Als gemeente wilt u uw burgers zo goed mogelijk van dienst zijn. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning is het daarbij onder andere nodig om op juiste manier in te schatten in hoeverre een ingreep effect heeft op natuurwaarden. Elzerman Ecologisch Advies kan u helpen inzicht te krijgen naar het voorkomen van beschermde soorten binnen de gemeente. Daarnaast kunt u ondersteuning krijgen bij de beoordeling van het effect van de ingreep en welke maatregelen mogelijk getroffen dienen te worden om de ingreep te compenseren.

• Aanvrager omgevingsvergunning

Wanneer de gemeente u vraagt om een ontheffing voor de Flora- en faunawet aan te vragen dan kan Elzerman Ecologisch Advies u deze zorg uit handen nemen. Op basis van een quick scan worden de beschermde natuurwaarden efficiënt in kaart gebracht. Bovendien krijgt u advies over de te nemen compenserende of mitigerende maatregelen indien een beschermde soort wordt aangetroffen.

Doe de vergunningencheck op omgevingsloket.nl.