Flora- & faunawet

Landschappelijke ingrepen, sloopwerkzaamheden, herinrichtingen van gebieden, bij al deze maatregelen heeft u te maken met de Flora- en faunawet. Dergelijke werkzaamheden dienen getoetst te worden aan het wettelijk kader. Elzerman Ecologisch Advies kan het gehele traject van ecologisch onderzoek en toetsing tot aan de ontheffingsaanvraag voor u verzorgen.

Flora- en faunawet
In Nederland zijn in beginsel alle inheemse planten en dieren beschermd door de Flora- en faunawet. Dit betekent dat alle werkzaamheden in de buitenruimte getoetst moeten worden aan de wet met de vraag of zij een nadelig effect hebben op het voorkomen van planten en dieren. De beschermingsgraad is hoger voor soorten die zeldzaam zijn en/of specifieke eisen stellen aan hun leefomgeving. Over het algemeen wordt gekeken in hoeverre de werkzaamheden het voorkomen van de soort beïnvloeden. Met het voorkomen van een soort wordt in dit geval de in het projectgebied aanwezige exemplaren en de mogelijkheid tot (her)vestiging bedoeld. Bij de toetsing wordt uitgegaan van de situatie vóór aanvang van de ingreep en de toekomstige situatie. Ook hierbij geldt grofweg: hoe zeldzamer de soort, hoe strenger de voorwaarden. Voor bedreigde en zwaar beschermde soorten weegt de lokale situatie zwaarder dan bij algemenere soorten. Bij die laatste categorie wordt soms uitgegaan van het voortbestaan van de soort op regionaal of landelijk niveau.

De meeste soorten zijn voor een bepaalde periode van het jaar beschermd. Tijdens de bloei- of broedperiode mogen geen werkzaamheden worden uitgevoerd in verband met een kans op verstoring van de beschermde groei-, verblijf-, rust- en voortplantingsplaatsen. Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie (het voormalige Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer & Visserij) heeft daarnaast een lijst opgesteld met soorten die jaarrond beschermd zijn. Dit betekent dat voor deze soorten gedurende het gehele jaar een ontheffing moet worden aangevraagd. Het betreffen met name soorten die sterk afhankelijk zijn van een vaste broed- of verblijfplaats en deze jaar op jaar gebruiken.

Afgraven oeverNiet altijd hoeft het gehele ontheffingstraject doorlopen te worden. Dit hangt af van het type project en de mate van ingreep. Ecologisch onderzoek naar het voorkomen van beschermde flora en fauna binnen uw projectgebied kan daarom op verschillende manieren uitgevoerd worden.

Elzerman Ecologisch Advies is op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen binnen deze wet- en regelgeving. Laat u informeren over welk ontheffingstraject u moet bewandelen voor uw project.

Quick scan
Een kort, verkennend onderzoek naar de aanwezigheid van beschermde soorten kan worden uitgevoerd in de vorm van een quick scan. Op basis van één of enkele veldbezoeken wordt een inschatting gemaakt of het projectgebied potentie heeft voor de aanwezigheid van beschermde flora en fauna. Uit de resultaten van de quick scan zal blijken in hoeverre vervolgonderzoek nodig is. De quick scan vormt daarmee een efficiënte manier van onderzoek. Zodoende kunt u een hoop tijd en geld besparen.

Uitgebreid onderzoek
Wilt u met zekerheid de aanwezigheid weten van soorten die een speciale status kennen binnen de Flora- en faunawet? Dan kan Elzerman Ecologisch Advies een ontheffingsonderzoek voor u uitvoeren. Bij een dergelijk onderzoek wordt het projectgebied volledig doorgelicht op de (mogelijke) aanwezigheid van beschermde soorten. Aan de hand van inventarisatiemethodieken zoals deze gebruikt worden door de lidorganisaties van de Stichting VeldOnderzoek Flora en Fauna (VOFF) kunnen verschillende soortgroepen bekeken worden.

Een uitgebreid flora en faunaonderzoek kan voorafgegaan worden door een quick scan. De resultaten van deze korte inventarisatie maken het mogelijk om vervolgens gericht onderzoek te doen naar specifieke soort(groep)en.

Ieder project is verschillend, informeer daarom naar de mogelijkheden voor uw project!

Aanvraag ontheffing
Uit een onderzoek naar beschermde soorten kan blijken dat een ontheffing moet worden aangevraagd voor de werkzaamheden. Elzerman Ecologisch Advies kan deze administratie voor u uit handen nemen. De onderzoeksresultaten van het flora en fauna-onderzoek vormen het uitgangspunt voor de aanvraag van een ontheffing. In overleg met u als opdrachtgever kunnen eventueel mitigerende of compenserende maatregelen worden getroffen. Mitigerende maatregelen worden getroffen voordat de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden. Op deze manier biedt het de mogelijkheid aan beschermde soorten om uit te wijken wanneer de werkzaamheden van start gaan. Compensatie gebeurt daarentegen achteraf. Als het project op zijn einde loopt of afgerond is worden nieuwe mogelijkheden geboden aan de beschermde soort om zich opnieuw te kunnen vestigen. Gedacht kan worden aan het inmetselen van Gierzwaluwdakpannen bij een nieuwbouwproject.

Geelbuikvuurpad (Bombina variegata)

Tot slot
Hierbij nog enkele opmerkingen waar u rekening mee moet houden…

• Houd rekening met het jaargetijde 

Ecologisch onderzoek naar het (potentiële) voorkomen van planten en dieren en hun verblijfplaatsen heeft de grootste betrouwbaarheid wanneer dit wordt uitgevoerd tijdens de piekperiode van deze soorten. Voor vogels is dit tijdens de broedtijd, voor vleermuizen de verzamelperiode voor paring en winterslaap, voor planten de bloeitijd en voor vlinders en libellen hun vliegtijd.

• Ecologisch onderzoek hoeft geen vertraging op te leveren 

Net als bij andere vergunningen dient u ook tijdig uw Flora- en faunawet ontheffing aan te vragen. Houdt daarom rekening met de duur van het ecologisch onderzoek (zie ook de opmerking hierboven) en looptijd van de ontheffingsaanvraag. Bedenk voor het project van start gaat, wanneer u de eventuele ontheffing nodig heeft en reken dan terug naar de datum dat het ontheffingstraject opgestart moet worden. De duur van een ecologisch onderzoek is afhankelijk van het type onderzoek dat uitgevoerd moet worden (zie boven), de grootte van het projectgebied, het type ingreep en de ligging van het projectgebied. De aanleg van een fietspad door een natuurgebied zal meer onderzoek vergen dan de sloop van een leegstaand huis.

Wanneer u het ontheffingstraject tijdig start hoeft het zeker geen vertraging op te leveren voor uw project.

• Omgevingsvergunning (Wabo) 

Een ontheffing voor de Flora- en faunawet vormt een onderdeel van de omgevingsvergunning. De gemeente kan particulieren helpen bij het aanvragen van een dergelijke vergunning. Let als particuliere aanvrager zelf ook goed op of u mogelijk een Flora- en faunawet ontheffing nodig heeft. Weet u dat er bijvoorbeeld Huismussen onder uw dakpannen broeden of vleermuizen in de spouwmuur zitten? Dan bent u verplicht een ontheffing aan te vragen. Mocht u dit niet doen dan bent u in overtreding. Elzerman Ecologisch Advies kan u helpen snel en effectief onderzoek te doen naar de aanwezigheid van beschermde dieren en planten. Zie ook Wabo/omgevingsvergunning.